ALGEMENE VOORWAARDEN SHUTTLEDRIVE EN SHUTTLEDRIVE PLUS
Inleiding.

Shuttledrive.nl biedt individueel autovervoer aan op maat en tijd via internet. Deze site is toegankelijk voor zowel automobilisten als passagiers.

Bij aanmelding verklaart u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Als u niet met de algemene voorwaarden akkoord gaat, moet u afzien van aanmelding. Personen beneden 18 jaar mogen deze service niet benutten, tenzij schriftelijke toestemming van de ouders!

 1. Regelgeving
 2. Omschrijving van de diensten
 3. Contractvoorwaarden
 4. Opzegtermijnen
 5. Kosten
 6. Deelnamevoorwaarden
 7. Bescherming gegevens
 8. Aansprakelijkheid
 9. Veranderingen
 10. Slotbepalingen

Artikel 1

 1. Shuttledrive levert en verricht uitsluitend onder de volgende voorwaarden. Deze handelsvoorwaarden zijn ook geldig in het buitenland.
 2. De deelnemer geeft aan, dat met zijn aanmelding de algemene voorwaarden gelezen, begrepen en geaccepteerd zijn.
 3. In voorkomende gevallen dient voor Shuttledrive gelezen te worden Shuttledrive Plus
Artikel 2
 1. De service is een bemiddelingsplatform voor automobilisten en passagiers. De service biedt de leden de toegang tot een databank, waarmee het lid met andere leden in contact kan komen. De deelnemers kunnen eigen advertenties opgeven, voertuiggegevens invullen en een profiel van zichzelf geven.
 2. Shuttledrive stelt alleen een bemiddelingsplatform tot beschikking. Een bemiddelingsgarantie voor een succesvol contact wordt niet gewaarborgd, maar wordt aan de deelnemers onder elkaar overgelaten.
 3. Elke deelnemer ontvangt na zijn aanmelding en betaling van € 19,99 een autokaart/lidmaatschapskaart die hem/haar via de post toegezonden wordt.
 4. U ontvangt de kaart (en) binnen 3 werkdagen.
 5. De service bestaat uit gegevens die door Shuttledrive samengesteld worden of door derden aan Shuttledrive ter beschikking gesteld worden.
 6. Men kan zowel automobilist als passagier zijn.
 7. Shuttledrive behoudt zich het recht voor verbetering van de service. Lopende veranderingen van de inhoud zijn een onderdeel van de service en hebben geen invloed op de verrichtingen van de site.
 8. Shuttledrive behoudt zich het recht om ten alle tijde storingen te verhelpen, ook al wordt de service onderbroken.
 9. U dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn.
 10. Leden dienen zich ervan te overtuigen dat het medelid beschikt over een ledenpas en ervoor te zorgen dat deze ook daadwerkelijk zijn pas toont.

Artikel 3

 1. De overeenkomst tussen Shuttledrive en de deelnemer duurt vanaf de aanmelding en loopt voor onbepaalde tijd.
 2. De looptijd van de overeenkomst begint met de vrijgave van de toegang tot de gegevens door Shuttledrive.
 3. Shuttledrive waarborgt de toegang tot alle gegevens na betaling van het lidmaatschapsgeld.

Artikel 4

 1. Het lidmaatschap kan ten allen tijde opgezegd worden.
 2. De opzegging geschiedt per E-mail en gaat per direct in.
 3. Er vindt geen restitutie plaats.
 4. Stilzwijgend wordt elk jaar het lidmaatschap verlengd mits opzegging plaatsvindt met een termijn van 1 maand.
 5. Shuttledrive is ten allen tijde gemachtigd de overeenkomst per direct te ontbinden, als deelnemer bij zijn aanmelding of later, valse aangifte doet bij zijn aanmelding of tegen de deelnamevoorwaarden in gaat.
 6. Na beëindiging van de overeenkomst worden alle data van de deelnemer door Shuttledrive gewist, mits deelnemer tijdens zijn lidmaatschap niets strafrechtelijk heeft misdaan.
Artikel 5
 1. Het lidmaatschap bedraagt € 19,99 per kalender jaar. (incl. BTW)
 2. Shuttledrive behoudt zich het recht voor zijn lidmaatschapsbijdrage per 1 januari van elk jaar aan te passen.
 3. De overeenkomst gaat in zodra het lidmaatschapsgeld is bijgeschreven op het rekeningnummer van Shuttledrive.
 4. De kilometerprijs voor de passagier bedraagt 7,5 eurocent per kilometer, met     een minimum van € 2,50 en een maximum van € 25,00 voor de kilometers die        zijn afgelegd in Nederland.
 5. Het bedrag dient voor aanvang van de reis betaald te worden aan de automobilist.
 6. Indien men niet weet hoeveel kilometer men rijdt dient eerst een afgesproken bedrag te worden betaald.
 7. Na afloop van de rit betaald de passagier alsnog het verschil.
 8. De automobilist mag ten allen tijde een lager bedrag accepteren, als hij zelf hiermee akkoord gaat.

Artikel 6

 1. Het opgeven van ritten en contactopname met andere deelnemers kan alleen bij deelname. Deelname is alleen geldig bij het bevestigen van de Algemene Voorwaarden en na bijschrijving van het abonnementsgeld op het rekeningnummer van Shuttledrive.
 2. Het opgeven van ritten aan en het contact met andere deelnemers, e.e.a. zoals bedoeld in artikel 6.1 (boven) dient rechtstreeks te geschieden.
 3. Shuttledrive is ten allen tijde gerechtigd het lidmaatschap zonder opgave van redenen te beeindigen.
 4. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn aanmelding en de informatie die hij over zichzelf prijsgeeft.
 5. Deelnemer dient er zelf voor te zorgen dat de contactgegevens, E-mailadres, telefoonnummers altijd actueel zijn.
 6. Deelnemer is niet gerechtigd data, telefoonnummers, E-mailgegevens e.d. buiten de invulvelden op te slaan. De overeenkomst wordt dan per direct ontbonden.
 7. Bij aanmelding accepteert de deelnemer de ontvangst van informatie en aanbiedingen van Shuttledrive, hieronder wordt verstaan, veranderingen in de Algemene Voorwaarden en serviceverbeteringen.
 8. De deelnemer gaat akkoord, dat hij/zij ten allen tijde bereikbaar is voor andere deelnemers zodat bemiddeling mogelijk is.
 9. De deelnemer mag de service niet manipuleren, niet gebruiken voor pornografie, kindonvriendelijkheden, geweldverheerlijking, racisme of andere vergelijkbare inhouden.

Artikel 7

 1. De E-mailadressen en telefoonnummers worden niet publiekrechtelijk vertoond. Alleen Shuttledrive deelnemers hebben inzage.
 2. Het vrijgeven van data aan politie en andere overheidsorganen is toegestaan, indien er verdachtmakingen zijn.

Artikel 8

 1. Shuttledrive is niet verantwoordelijk voor schade die door fouten, vertragingen of onderbrekingen plaats vind door onjuiste inhouden van de data.
 2. Shuttledrive is niet verantwoordelijk voor technische storingen.
 3. Shuttledrive is niet verantwoordelijk voor het niet nakomen van afspraken van de deelnemers.
 4. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor afdoende afgesloten privé en autoverzekeringen, met name inzittenden-verzekeringen wat de automobilist betreft.
 5. Door acceptatie en uitvoering van de eerste rit verklaart de deelnemerautomobilist ( de bestuurder) dat deze inzittendeverzekering werd afgesloten en dat er geen uitzonderingen/uitsluitingen van toepassing zijn m.b.t. het meerijdende lid.
 6. Indien de rit wordt uitgevoerd zonder dat een pasje is getoond van  een van beiden, dan vindt deze rit niet plaats onder de vigeur van Shuttledrive of Shuttledrive Plus.
 7. De automobilist dient zich ten allen tijde aan de verkeersregels te houden. Shuttledrive is niet verantwoordelijk voor eventuele ongelukken, zowel voor de automobilist als passagier.

Artikel 9

 1. Shuttledrive behoudt zich het recht voor, zijn Algemene Voorwaarden ten allen tijde te wijzigen.
 2. Shuttledrive zal de deelnemers hierover informeren.

Artikel 10

 1. Voor alle deelnemers bestaat er de mogelijkheid klachten aan te geven. Shuttledrive zal de deelnemers binnen 48 uur antwoord geven via E-mail of telefonisch.
 2. Shuttledrive behoudt zich het recht voor een lid waarover een klacht is ingediend te royeren, zonder dat restitutie van lidmaatschapgelden plaatsvindt, en daarvan melding te maken op de site.
 3. Het in artikel 10.2 (boven) genoemde vindt zonder meer plaats indien in een tijdsbestek van 3 maanden, twee keer een klacht m.b.t. dit lid is ingediend en voor gegrond verklaard.